Kết quả xổ số Max 4D

XS Max 4D Thứ 5 - Kết quả xổ số Max4D

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 9258 0 15tr
Nhì 1866 3126 8 6.5tr
Ba 0673 6500 0113 15 3tr
KK 1 258 33 1tr
KK 2 58 366 100N

XS Max 4D Thứ 3 - Kết quả xổ số Max4D

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 0395 2 15tr
Nhì 7138 4171 11 6.5tr
Ba 0306 6099 0950 6 3tr
KK 1 395 42 1tr
KK 2 95 283 100N

XS Max 4D Thứ 7 - Kết quả xổ số Max4D

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 9888 1 15tr
Nhì 8931 7755 1 6.5tr
Ba 7458 5356 4408 11 3tr
KK 1 888 57 1tr
KK 2 88 415 100N

XS Max 4D Thứ 5 - Kết quả xổ số Max4D

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 8395 2 15tr
Nhì 9912 9273 8 6.5tr
Ba 4127 4378 6180 35 3tr
KK 1 395 38 1tr
KK 2 95 325 100N

XS Max 4D Thứ 3 - Kết quả xổ số Max4D

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 5432 11 15tr
Nhì 4588 4073 5 6.5tr
Ba 8751 6359 4856 30 3tr
KK 1 432 55 1tr
KK 2 32 653 100N

XS Max 4D Thứ 7 - Kết quả xổ số Max4D

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 9015 7 15tr
Nhì 5470 1704 2 6.5tr
Ba 0022 1908 1324 16 3tr
KK 1 015 53 1tr
KK 2 15 518 100N

XS Max 4D Thứ 5 - Kết quả xổ số Max4D

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 8647 4 15tr
Nhì 6967 1998 8 6.5tr
Ba 6083 2037 8347 10 3tr
KK 1 647 23 1tr
KK 2 47 334 100N

XS Max 4D Thứ 3 - Kết quả xổ số Max4D

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 6354 17 15tr
Nhì 4577 7019 2 6.5tr
Ba 3075 0407 9494 68 3tr
KK 1 354 23 1tr
KK 2 54 340 100N

XS Max 4D Thứ 7 - Kết quả xổ số Max4D

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 4916 5 15tr
Nhì 6266 1301 3 6.5tr
Ba 0312 6234 6619 10 3tr
KK 1 916 31 1tr
KK 2 16 246 100N

XS Max 4D Thứ 5 - Kết quả xổ số Max4D

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 0250 1 15tr
Nhì 0511 6755 7 6.5tr
Ba 6728 5843 0446 24 3tr
KK 1 250 55 1tr
KK 2 50 359 100N
1 2 3 4 5 6 7 8 ... 44 45 »